Polityka prywatności

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookies

 

I. DEFINICJE

Administrator: Anna Małecka, adres: ul. Dembego 10/12, 02-796 Warszawa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Be Fit & Beautiful, numer NIP: 5661875979

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora, osoba wypełniająca formularze  dostępne w Serwisie (m.in. formularz kontaktowy), osoba dokonująca zakupy produktów za pośrednictwem Serwisu lub osoba kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

Polityka: niniejsza Polityka Prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis: serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem odmladzaniezsukcesem.pl, befb.pl.

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH I ICH BEZPIECZEŃSTWO
 2. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług,. Administrator zbiera także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
 4. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania, np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Serwisu.
 5. Dane osobowe są zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 6. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych i ich poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane osobowe dotyczą. W przypadku gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych Administrator, w sposób zgodny z przepisami, poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane osobowe dotyczą.
 7. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 8. Administrator podejmuje ponadto niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora

 

III. ODIORCY DANYCH

 

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, konsultingowe, kurierom, agencjom marketingowym.
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym do celów maketingowych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane osobowe dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez okres świadczenia usługi lub realizowania zamówienia. Okres przetwarzania danych osobowych może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. ze względów bezpieczeństwa) dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu rozwiązania takiej umowy. Co do za
 3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA ANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 

 1. Korzystanie z Serwisu Be Fit & Beautiful

1.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające konta w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

1.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie lub  udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

1.1.2. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

1.1.3. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

1.1.4. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

1.1.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

1.1.6.  w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w dalszej części niniejszej Polityki;

1.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

 1. Rejestracja w Serwisie Be Fit & Beautiful

2.1. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2.2. Dane osobowe są przetwarzane:

2.2.1.  w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

2.2.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

2.2.3.  w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

2.2.4.  w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w dalszej części niniejszej Polityki.

2.3. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

 1. Składanie zamówień

3.1. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

3.2. Dane osobowe są przetwarzane:

3.2.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.2.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.2.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.2.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

 

 1. Formularze kontaktowego

4.1.  Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4.2. Dane osobowe są przetwarzane:

4.2.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.2.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

 

 1. Marketing

5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

5.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa). Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). ;

5.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna). Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki;

5.1.3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych;

5.1.4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

 • W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

 

 1. Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

 1. Aplikacje mobilne

7.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników także w celu umożliwienia korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu, a także usług dodatkowych za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu rejestracji i korzystania z aplikacji mobilnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

7.2. Za pomocą aplikacji mobilnych Użytkownik może w szczególności: przeglądać treść Serwisu, uzyskiwać dostęp do swojego konta w Serwisie, składać zamówienia i dokonywać za nie płatności, zapoznawać się z informacjami udostępnionymi w aplikacji mobilnej oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w aplikacji mobilnej. Administrator informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne aplikacja mobilna nie zapewnia możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, jakie są dostępne poprzez Serwis.

 

 1. Pliki cookies oraz podobne technologie

8.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej (np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności).

8.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

8.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

8.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

8.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

8.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

8.2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

8.2.6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies).

8.3. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

 

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa:

1.1.  prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;

1.2.  prawo do uzyskania kopii danych;

1.3.  prawo do sprostowania danych osobowych;

1.4.  prawo do usunięcia danych osobowych (dotyczy danych których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane);

1.5.  prawo do ograniczenia przetwarzania;

1.6.  prawo do przenoszeni danych (Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora oraz innego podmiotu);

1.7.  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;

1.8.  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach;

1.9.  prawo wycofania zgody;

1.10.  prawo do skargi.

 1. Wniosek dotyczący realizacji praw o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, można złożyć w następującej formie:

2.1.  drogą mailową na adres:amalecka31@gmail.com

 1. Wniosek o którym mowa powyżej powinien wskazywać czego dotyczy żądanie z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.), jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.) oraz jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
 2. Administrator zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje, jeżeli te przekazane nie pozwalają Administratorowi na ustalenie treści żądania lub zidentyfikowanie osoby składającej wniosek.
 3. Administrator udzieli odpowiedzi na wniosek w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli przedłużenie tego terminu okaże się konieczne, Administrator poinformuje wnioskodawcę o tym fakcie oraz wskaże przyczyny takiego przedłużenia.
 4. Odpowiedź zostanie udzielona przez Administratora na adres e-mail z którego przesłano wniosek. Jeżeli wniosek był złożony listownie, Administrator udzieli odpowiedzi listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę lub na adres e-mail, jeżeli w treści listu wnioskodawca wskazał adres e-mail i chęć otrzymywania informacji w taki sposób.

 

VII.  KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: amalecka31@gmail.com

 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.